Rotaryclub Bergum
dienstbaar, integer, afwisselend, service, netwerken & vriendschap.
 


ANBI status

Ter ondersteuning van de maatschappelijke activiteiten in Tytsjerksteradiel in Noordoost Friesland heeft Rotaryclub Bergum een stichting opgericht: De Stichting Community Service Rotary Club Bergum. De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers (Rotarians), heeft van de belastingdienst het ANBI keurmerk verkregen en voert een transparant financieel beleid. De stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting Community Service Rotary Club Bergum heeft ten doel in nauwe samenspraak met – en met medewerking van – de vereniging Rotary Club Bergum projecten te ontwikkelen en te ondersteunen in binnen- en buitenland van een algemeen maatschappelijk belang met een charitatief karakter overeenkomstig de algemene doelstellingen en intenties van Rotary International. Bestuurders zijn lid van Rotary Club Bergum, doen het werk vrijwillig en krijgen hiervoor geen vergoeding.


Voor het bereiken van onze doelstelling is een beleidsplan opgesteld. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken binnen de Rotary Club Bergum. Het actuele beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.
Wij willen een betekenisvolle en unieke bijdrage leveren aan de directe omgeving van de Rotary Club Bergum. Daarbij moet onze bijdrage “het verschil” maken.We realiseren dit door het organiseren en uitvoeren van aansprekende activiteiten op herkenbare momenten. De mix van activiteiten en evenementen zullen zorgen voor een structurele stroom van inkomsten. Voor activiteiten en projecten die de mogelijkheden van ons te boven gaan, wordt samenwerking met andere serviceclubs niet geschuwd.


Wij doen dit door
- zelf de handen uit de mouwen te steken; door Rotary leden en hun vrienden en bekenden;
- een financiële bijdrage te leveren - vanuit de middelen van de stichting,
- direct
- door fondsenwervende actie(s), zoals door een benefietconcert of een sportief evenement
- een combinatie van bovenstaande.


Aanvragen ondersteuning
Organisaties en instellingen kunnen bij ons een aanvraag doen ter ondersteuning. Leden kunnen ook voorstellen voor de ondersteuning van goede doelen doen. De stichting toetst dit aan haar doelstellingen en beleid, en bespreekt de bestedingen vooraf met leden van de Rotary Club Bergum.  Bij positieve besluitvorming wordt uitgekeerd aan het goede doel. Het stichtingsbestuur bewaakt daarbij de financiële gezondheid van de stichting op de lange termijn, waarbij een inschatting wordt gedaan van de inkomsten en de uitgaven, inclusief eventuele aanloopkosten van fonds wervende activiteiten. De organisatiekosten van projecten en evenementen moeten passen binnen de projectbegroting en in verhouding staan tot de opbrengsten; m.a.w. de netto opbrengst voor het goede doel dient maximaal te zijn. Naast de besteding aan de goede doelen en investeringen in fonds wervende projecten,  houdt het bestuur rekening met reguliere onvermijdelijk kosten die verbonden zijn aan het in stand houden van een stichting, zoals bankkosten en verzekeringskosten.


Lees hier voor de volledige tekst

Lees hier voor de financiële verantwoording

(Balans per 30-06-2021, Staat van baten en lasten over 2020/2021, Toelichting op staat van baten en lasten)


RSIN: 8553.18.971
E-mail: info@rotaryclubbergum.nl
Bestuur 2021-22
Voorzitter: S. Baars
Secretaris: E. van Pinxteren
Penningmeester: P. Alstein
                                                            Algemeen lid: R. Boelsma